ท่านมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของ สพป.เชียงราย เขต 1
 มีความพึงพอใจมากที่สุด
 มีความพึงพอใจมาก
 มีความพึงพอใจปานกลาง
 มีความพึงพอใจน้อย